Schowek z ogłoszeniami

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu 

 

§ 1 Zasady ogólne

1.       Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług serwisu i-urlop.pl

2.       Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu

 

§ 2 Zasady funkcjonowania serwisu

 

1.       I-urlop.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zawartych transakcji, jak również nie odpowiada za zachowanie stron podczas ich realizacji.

2.       I-urlop.pl nie pośredniczy w sporach pomiędzy stronami transakcji. Wszelkie spory dotyczące transakcji zawartej za pomocą serwisu i-urlop.pl winny być rozstrzygane pomiędzy stronami.

3.       I-urlop.pl nie jest stroną zawieranych umów na świadczenie usług turystycznych, a jedynie dostarcza odpłatnie wirtualną platformę umożliwiającą kontakt pomiędzy stronami transakcji.§ 3 Warunki zamieszczania ogłoszeń

1.       Treści zamieszczane przez zarejestrowanych użytkowników serwisu i-urlop.pl nie mogą naruszać Regulaminu serwisu.

2.       Użytkownik, który zarejestrował się w serwisie i-urlop.pl jest odpowiedzialny za publikowane przez siebie treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. I-urlop.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

3.       I-urlop.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług użytkownikowi, który złamał punkty regulaminu w szczególności gdy podana przez niego treść jest niedozwolona, podana przez niego treść jest niezgodna ze stanem faktycznym i budzi uzasadnione podejrzenie co do zgodności ze stanem faktycznym, wprowadza klienta w błąd oraz narusza prawa autorskie osób trzecich szkodząc wizerunkowi serwisu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

4.       Użytkownik oświadcza, że wszystkie materiały zamieszczone w ogłoszeniu w tym treść, zdjęcia, video itd. są jego własnością i jednocześnie upoważnia serwis i-urlop.pl do ich wykorzystania. Rejestrując się w katalogu obiektów, Użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych od serwisu I-urlop.pl.

5.       Materiał reklamowy wykonany przez pracowników i-urlop.pl podlega prawu autorskiemu. Serwis i-urlop.pl zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania materiałów w tym reklamowych przez klientów oraz osób trzecich.

6.       Umieszczenie Ogłoszenia w serwisie i-urlop.pl jest odpłatne. Ceny pakietów reklamowych są dostępne pod adresem www.i-urlop.pl/oferta

7.       Warunkiem opublikowania ogłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza ogłoszeniowego, przede wszystkim wymaganych pozycji w jego obowiązkowej części oraz dokonanie opłaty za wybraną usługę na konto serwisu i-urlop.pl

8.       Za pomocą dostępnego formularza użytkownik dodaje zdjęcia, które przedstawiają przedmiot ogłoszenia. Zabronione jest umieszczanie zdjęć niedotyczących oferty, tj. logo ogłoszeniodawcy, promocja firmy, ogłoszenia osoby trzeciej itd.

9.       I-urlop.pl nie odpowiada za opóźnienia oraz problemy techniczne występujące po stronie partnerów serwisu.

10.    Ogłoszenie może być dodatkowo promowane przez serwis i-urlop.pl za pomocą wybrania odpowiedniego pakietu reklamowego dostępnego pod adresem www.i-urlop.pl/oferta

11.    Każdy pakiet promocyjny posiada inną cenę oraz formę reklamy przez serwis i-urlop.pl.

12.    Emisja ogłoszenia rozpocznie się dopiero pod dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności oraz dokonaniu wpłaty za wybrany pakiet promocyjny. Ogłoszenie użytkownika, który jeszcze nie dokonał opłaty na rzecz reklamy w serwisie i-urlop.pl jest nieaktualne i widoczne tylko dla ogłoszeniodawcy.

13.    Zamieszczenie Ogłoszenia jest możliwe dla Użytkowników posiadających własne konto w serwisie i-urlop.pl. Nie można w tym samym czasie wielokrotnie zamieszczać Ogłoszenia tej samej oferty.

14.    Nie opłacenie należności w wymaganym terminie będzie skutkować zablokowaniem konta użytkownika oraz nieaktywnością jego ogłoszeń. Warunkiem przywrócenia wszystkich świadczeń jest uregulowanie zaległości wobec serwisu i-urlop.pl

15.    Serwis i-urlop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii Ogłoszenia w przypadku gdy zostanie ono umieszczone w niewłaściwej kategorii, bez informowania ogłoszeniodawcy.

16.    Serwis I-urlop.pl świadczy pomoc w zakresie funkcjonowania serwisu przez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie głównej.

 

§ 4 Przetwarzanie danych

1.       Użytkownik poddający się rejestracji w serwisie I-urlop.pl zobowiązany jest do udzielenia wszystkich wymaganych w formularzu danych osobowych. Do zamieszczenia ogłoszenia konieczne jest podanie adresu e-mail użytkownika.

2.       Dane osobowe użytkowników serwisu i-urlop.pl są przetwarzane przez serwis w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.       Użytkownik, który przez formularz rejestracyjny podał prawdziwe dane ma prawo zmiany, wglądu oraz możliwość zgłoszenia żądania o ich usunięcie.

4.       Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, współpracujacym z serwisem I-urlop.pl w zakresie świadczonych przez nas usług.

 

§ 5 Zmiana regulaminu i cennika

1.       Niniejszy Regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez I-urlop.pl. O ewentualnych zmianach dotyczących regulaminu i cennika usług informacja będzie zamieszczona na stronie głównej serwisu I-urlop.pl oraz dostarczona drogą mailową do użytkowników serwisu.

 

§ 6 Rozwiązanie umowy

 

1.       Serwisowi I-urlop.pl przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli użytkownik: nie dokonał wymaganych wpłat za świadczone usługi, nie przestrzegał regulaminu serwisu i-urlop.pl.

2.       Użytkownik traci prawo do zwrotu kosztów opublikowania ogłoszenia w przypadku naruszenia powyższego regulaminu.

3.       W przypadku wcześniejszego rozwiązania przez użytkownika umowy świadczonych usług koszt opublikowania ogłoszenia nie podlega zwrotowi.

 

Korzystamy z systemu platnosci.pl